Header Header
۱۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۰:۱۳
كدخبر: ۱۸۱۸۲
وحید شقاقی شهری
دکتر وحید شقاقی شهری - با توجه به شرایط اخیر کشور که همزمان شده با گسترش دامنه تحریمها و هجمه‌های کشورهای استثمارگر غربی، مقام معظم رهبری راهبردی را با عنوان اقتصاد مقاومتی اعلام فرموده‌اند. بنا به اهمیت موضوع و تفاسیر و تعاریف مختلف از این موضوع، ابتدا سعی خواهم نمود تعریفی از اقتصاد مقاومتی و ابعاد و مولفه‌های آن ارائه داده و سپس راهکارهایی را برای تحقق این موضوع پیشنهاد دهم. درمجموع اقتصاد مقاومتی، اقتصادی پویا، فعال و بانشاط (نه منفعل، ایستا و بسته) مبتنی بر اندیشه شکل‌گیری اقتصاد مردمی است که در آن اجرای توأمان استراتژیهای جایگزینی واردات (درونگرايی) برای مقابله با تحریم کالاهای استراتژيک و مایحتاج مردم و توسعه صادرات (برونگرایی) در حوزه‌های مزیت‌دار برای تداوم بخشیدن به کسب درآمدهای ارزی و گسترش همپیمانان اقتصادی و سیاسی باید دردستورکار قرار بگیرد. با توجه به تعریف ارائه شده، ابعاد و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی عبارت خواهد بود از: 

1 - اقتصادی مبتنی برتبدیل تهدیدها به فرصت ها 

2 -اقتصادی فعال و پویا نه یک اقتصاد منفعل و بسته 

3 -نظام اقتصادی هماهنگ با نظام حکومت اسلامی 

4 - اقتصاد مردمی در برابر اختصاصی‌سازی یا انحصار فعالیتهای اقتصادی دولتی و خصوصی 

5 - اقتصاد کارآفرینی، دانش‌بنيان، ریسک‌پذیری و نوآوری 

6 -تمرکز بر تولید کالاهای استراتژيک که آفند اقتصادی دشمن است. حال با توجه به تعریف و همچنین معرفی ابعاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی، راهکارهای زیر برای تحقق این امر پیشنهاد می شود: 

1 - مدیریت بهینه منابع ارزی کشور 

2 - مبارزه قاطع با اخلالگران اقتصادی، مفاسد و رانتها، بستن مسیرهای موازی تولید همچون ساماندهی حوزه پول و سرمایه، ساماندهی حوزه زمین و مسکن و نیز مدیریت رانت‌های اطلاعاتی 

3 - حمایت از تولید ملی به‌ويژه تولیدات استراتژيک 

4 - مدیریت و تنظیم واردات برای به حداقل رساندن نیاز کشور به ارز و ضربه خوردن تولید داخل 

5 - مدیریت، تعادل و اصلاح الگوی مصرف با اولویت مصرف کالاهای داخلی 

6 - هدایت سیل نقدینگی موجود به سمت اقتصاد مولد و حذف ریشه‌های سوداگری در اقتصاد 

7 - نظارت بر نحوه توزیع کالاها به‌ويژه کالاهای اساسی و ضروری 

8 - اتخاذ راهبرد انقباض بودجه و مدیریت هزینه در کشور با اولویت‌گذاریها، کاهش مصرفگرایی و به تعویق انداختن پروژه‌های ناتمام با اولویتهای پایین 

9 -بهبود فضای کسب و کار و ایجاد محیط رقابتی با هدف جلب مشارکتهای مردمی و انحصارزدایی 

10 -تحول در نظام مالیاتی کشور برای رهایی از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی 

12 - دیپلماسی فعال برای متکثر نمودن شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچکتر.

مطالب مرتبط :
Header