Header Header
۱۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۸
كدخبر: ۱۹۱۵
مریم مجتهدزاده

 بحث و بررسی پیرامون خاستگاه و جریان شناسی کنش ها و هنجارهای جامعه انسانی، همواره یکی از پررونق ترین مسندهای پرسش گری و جستجوی علمی است.از این رو آموزه های بسیاری در تدوین شکل و ساخت شالوده  نگره ها و کارکردهای حیات اجتماعی موثربوده اند.حوزه های مرتبط با زنان نیز به تبع نظام نامه حرکتی خویش از این آموزه ها و هنجارها برخوردار بوده است.

در این میان فرهنگ دینی همه کنش ها، هنجارها و به طور کلی نظام حرکتی خویش را درحوزه زنان،بر ساختاری کاملاً ویژه و متمایز منطبق نموده و اهداف و آرمانها را در آن قالب جستجو می کند. این فرهنگ در پی ریزی بنیان های معرفتی و عملیاتی این حوزه، نظامنامه حرکتی را انتخاب کرده که می تواند الگوی ویژه ای را در جامعه جهانی به دست دهد.

بسیاری از آموزه های حرکتی این فرهنگ در جامعه زنان، برخاسته از آموزه اکبری است که همه افق های جامعه جهانی ، به نوعی در آن قابل اصلاح و کمالند.

اما فرهنگ دینی در مسیر ارائه این الگو و آموزه، نظام ارزشی جامعی را در حوزه های مرتبط با زنان معرفی می کند.نظام ارزشی که مفاهیم بلند یک خیزش و جنبش اثربخش را به وادی عمل آورده و گام به گام حیات انسانی، به شرح و بسط، نقد و مراقبه و تشویق و تبشیر رفتارها و عملکردها بپردازد .

ورود مصادیق و شاخصه های الگوی اسلامی- ایرانی بانوان به فضای عملی با چند رویکرد عمده صورت می پذیرد که برای الحاق هرگونه پیوستی به این الگو باید مورد بررسی قرار گیرند.

* الگوی اسلامی- ایرانی بانوان ، مسیر عدالت خواهی را به خوبی می شناسد؛ چرا که از تلاش گرانی مخلص و عادل در این مسیر استفاده می کند.

* مسیر عدالت خواهی در استراتژی حرکتی الگوی اسلامی- ایرانی بانوان ، شفاف و گسترده است و اقامه کنندگان آن همواره از پویایی حرکتی بالفعلی برخوردارند.

* الگوی اسلامی- ایرانی بانوان ، همواره از اهمیت اتحاد(unity) به عنوان یک ضرورت عملی در جریان شناسی و هدف گذاری فعالیت ها و سیاست های خویش بهره می برد و در حقیقت عدالت را در پرتو یک اتحاد عملی میان نفس های پاک جستجو می کند.

* دامنه عدالت خواهی و اصلاح اجتماعی در الگوی اسلامی- ایرانی بانوان ، منوط و منحصر به موقعیت جغرافیایی، سیاسی و حتی فکری خاصی نیست. این الگو فریضه ی عدالت خواهی را فریضه ای قابل عرضه و تحقق در همه جهان می شمارد.

* زمینه سازی برای رسیدن یک جامعه آرمانی در حوزه بانوان به عنوان یک هدف برای الگوی اسلامی- ایرانی بانوان ، قرار داده شده است؛ لذا همه وظایف و انتظاراتی که اندیشه دینی از این الگو دارد، باید توسط داعیه داران آن ملحوظ گردد.

بررسی اهداف و مبانی هر جریان فکری و عملی نیازمند شناخت صحیح و کارآمد همه کنشها وهنجاریهایی است که ارزش عملیاتی و نقش آفرینی را در قاموس حرکتی آن جریان داشته باشند.

تأملی بر سیاست ها و ظرفیت های الگوی اسلامی- ایرانی بانوان ، رویکرد متحدی را در رشد آگاهی و عدالت در جامعه انسانی به دست می دهد. جریان شناسی مبانی الگوی اسلامی- ایرانی کار بانوان ، نشان می دهد سیاست های فکری و عملی چنین مبانی و اصولی همه شاخصه های حیات طیبه انسانی را در برمی گیرد و جالب این جاست که در مسیر شناسایی و تدوین این اهداف هیچگاه با چالشی به نام کمبود منابع و مبانی فکری روبه رو نخواهد شد. آنچه در این میان نباید از آن غافل بود شناسایی حلقه انسجام بخشی است که فضای حرکتی در جامعه زنان را با هدف رشد و بالندگی به وسیله این الگو، در بر می گیرد.

بدون تردید در تدوین الگوی اسلامی- ایرانی بانوان ، نیازمند مرزهای مشخص فکری و عملی هستیم. مرزهایی که بتوانند نقاط عزیمت و امکانات و چالش های پیش رو را در قالب یک نقشه راه مطمئن، عرضه نمایند. لذا در این مسیر می بایست برنامه های عملیاتی و البته استراتژی های حرکتی را بازشناخت و نیازها و چالش های هر بخش را نیز در سامانه ارزیابی و سنجش، قرارداد.

• برنامه های عملیاتی قابل پیوست به الگو

1- ساماندهی و توسعه آمار و اطلاعات
2- هدایت ظرفیت های مغفول
3- توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی
4- ساماندهی و هدایت تسهیلات
5- بازنگری در قوانین و مقررات
6- تقویت مشاغل دانش بنیان، مشاغل نو، مشاغل خانگی و کار از راه دور
7- بازنگری در سیاست های حمایتی و هدایتی بانوان
8- ایجاد همگرایی در دستگاه های اجرایی
9- توانمند سازی تشکیلات و سازمان

نگاهی به عناوین برنامه های 10 گانه عملیاتی نشان می دهد که برای سنجش و ارزیابی این محورهای حرکتی در مسیر الگوی اسلامی- ایرانی بانوان با سه بخش عمده عملیاتی مواجه خواهیم بود.

بخش اول: سامانه های حقوقی و قانونی
بخش دوم: ساختار و جایگاه های عملیاتی
بخش سوم: فرایندها و حرکت های اجتماعی
شیو نامه حرکت  الگوی اسلامی- ایرانی کار

• راهبردهای مورد نظر در پیوست الگو

- شناخت شاخصه های سیاست گذاری در فضای حرکتی زنان با ملحوظ داشتن الگوی اسلامی- ایرانی
- نورد مناسبات و فعالیت های زنان در حوزه های حقوقی، فرهنگی، سیاسی
و حوزه عملیاتی با روش مقایسه و تحلیل
- خوانش مستند از فضای موجود و فضای لازم و مطلوب در حوزه زنان
- فرصت شناسی در فضای قوانین و تمهیدات حقوقی به منظور اصلاح ساختارها
و حوزه های عملیاتی فعالیت زنان
- شناسایی و ترمیم ظرفیت های آموزشی به منظور سازه مندی فعالیت های نیروی انسانی متخصص در حوزه زنان
- برنامه ریزی برای اصلاح و توسعه نظام اطلاعاتی و آماری حوزه زنان
- بسترسازی برای اصلاح و ایجاد ظرفیت های مشارکتی زنان و مردان مطابق با شرع مقدس اسلام
- زمینه سازی برای اصلاح ساختارها و گسترش تشکل ها و سازمان های مردم نهاد مؤثر در عرصه فعالیت زنان
-ارتقاء ظرفیت ها و قابلیت های نیروی فکری و عملیاتی زنان در راستای اعتلای فرهنگ دینی در این حوزه
- اهتمام به اصلاح الگوی مشارکت اجتماعی بانوان بر اساس مبانی اسلامی – ایرانی به منظور تحکیم بنیان خانواده و پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی
 
 

مریم مجتهد زاده

مشاور رئیس جمهور و مدیر مرکز امور زنان و خانواده


Header