Header Header
۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۵
كدخبر: ۹۲۳۰۲
« تاملي بر دوران پسا توافق!» عنوان يادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر محمد ودود حيدري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

چند روزي است که از جمع بندي گروه کشورهاي 1+5 و ايران مي گذرد. جمع بندي که درگفتگوهاي عمومي از آن به «توافق» تعبير مي گردد و در آينده اي نه چندان دور در سير اجرا قرار خواهد گرفت. فارغ از طرفداريها يا انتقادات ، ذوق زدگيها و يا مخالفتها با اين رويداد مهم- که اين جنس حرف و حديثها و گفتگوها پيرامون آن کاملا طبيعي است -به نظر مي رسد دوران بعد از توافق مذکور با تاملاتي همراه خواهد بود. تاملاتي که به ويژه طرفداران اين رويداد و خوش بينان به شيطان بزرگ در رقم زدن آنها نقش به سزايي خواهند داشت و عدم توجه به آنها چه بسا خسارتهاي زيان باري را به کشور، منافع ملي و وحدت ملي تحميل نمايد. بخشي از رويکردهايي که در آينده نه چندان دور از سوي جريان نزديک به تطهير کنندگان همه جانبه توافق قريب الوقوع به احتمال زياد دنبال خواهد شد و يا آغاز گرديده است به شرح ذيل است:

1-هنوز عنوان رسمي ((توافق)) به جمع بندي اخير اطلاع نگرديده است و هنوز مجاري رسمي ايران و کشورهاي 1+5 آنرا تصويب نکرده اند و جمع بندي حتي در ريل اجرا قرار نگرفته است که نتيجه مثبت و يا احتمالا منفي آن مشخص گردد ولي زمزمه هاي تداوم روند مذاکرات و رابطه با آمريکا اين قلدر قداره کش قرن اخير در حال طرح شدن در مجامع نخبگي و مطبوعات است.

اي کاش برخي که ادعاي سياستمداري در حد بين المللي را دارند تا اين حد با الفباي سياست ناآشنا نبودند و اينقدر بصورت زود هنگام صحبت از محال نبودن بازگشايي سفارت شيطان بزرگ در تهران نمي نمودند. فقط قدري لازم است به ذهن فشار بياوريم تا ليست بلند بالاي دشمني ها، خصومتها و جنايتهاي آمريکا در طول 60 سال اخير در جلوي چشمانمان صف بکشند. از دخالت و سامان بخشي کودتاي 28 مرداد 32 تا به استعمار کشيدن ايران عزيز و پشتيباني از پهلوي دوم و صدام بعثي و تا دخالت در جنگ تحميلي و ساقط کردن هواپيماي مسافربري حامل مسافران بي گناه و به خاک و خون کشيدن آنها و تا دهها و صدها خيانتي که بر عليه مردم اين مرز و بوم در حوزه هاي گوناگون روا داشته است.

براستي چه اتفاقي افتاده است و چه نتيجه مطلوبي از توافق پيش رو- که نوع عملکرد طرفهاي مذاکره کننده هنوز بر ما آشکار نيست- به دست آمده است که برخي بصورت شتابزده بدنبال ايجاد و برقراري رابطه با آمريکا افتاده اند؟؟بدون ترديد يکي از اصلي ترين چالشهاي دوران پسا توافق طرح مذاکره و رابطه با شيطان بزرگ خواهد بود و طرح کنندگان آن آنرا بعنوان يک خواست عمومي مطرح خواهند نمود که اندک تاملي بر چرايي کدر بودن اين رابطه که ريشه در تفاوت ماهوي خوي استکباري آمريکا با ماهيت مکتبي انقلاب اسلامي دارد نادرست بودن آنرا عيان مي دارد.

2-سالهاست که مذاکرات هسته اي در جريان است و دولتهاي هشتم ، نهم ، دهم و يازدهم درگير آن بوده اند. و کيست که نداند اگر و اگر توفيقي نسبي در مذاکرات اخير نصيب گرديده است همه و همه حاصل مقاومت و ايستادگي ملت بزرگ ايران در برابر زياده خواهيهاي طرف غربي ونيز پيشرفتهاي بومي هسته اي بوده است. اگر نبود تلاش دانشمندان و شهداي هسته اي و اگر نبود رشد علمي و فناوري بومي هسته اي امروزه مذاکره اي هم صورت نمي گرفت و دشمن ضرورتي به بحث و تبادل نظر و تامين خواسته هاي طرف مقابلش نمي داد و از روشهاي برخوردي خويش همانند آنچه با برخي از همسايگان ما رفتار نموده است بهره مي برد.

در طي اين سالها همواره دلسوزان منافع ملي و سرمايه هاي انقلابي با رصد دقيق مذاکرات و گفتگوها و رفت و آمد ها سعي در نقد صحيح و منصفانه و برگزيدن بهترين جمع بندي از ميان مذاکرات داشته اند و اين دلسوزي ها در قالب نوشته ها ، مقالات ، سخنرانيها و فعاليتهاي رسانه ه اي و مطبوعاتي تظاهر داشته است. در دوران پسا توافق جرياني وجود دارد که زدن برچسب « تندروي » را به اين دلسوزان هميشگي مردم و نظام اسلامي روا دانسته و تلاش دارد اين طيف ارزشي را با اين برچسب بي اعتبار نموده و از صحنه بيرون نمايد.

طرح عباراتي از قبيل (( دوران تندروي گذشته است)) و (( دوران تعامل سازنده با جهان آغاز گرديده است)) و عباراتي از اين دست در حالي مطرح مي گردد و خواهد گرديد که گويا اين طيف تاکنون به دنبال جنگ افروزي و خصومت با دنيا بوده اند!!! و به گونه اي اين موضوعات در مطبوعات اصلاح طلبان طرح مي گردد که خروجي ان «تطهير دشمن» و«تندروي دلسوزان انقلاب مردمي ايران» خواهد بود.

3- متخصصين اقتصاد و آگاهان سياسي اطلاع دارند که بر خلاف آنچه در دو سال اخير گفته شده و مسائل اقتصادي و رفاه داخلي به توافق با غرب گره زده شده است، جمع بندي و توافق اخير منجر به يک انقلاب اقتصادي و رفاه مردمي در سبد کالاي زندگي روزمره نخواهد گرديد. رفع تحريمها و بازگشت بخشي از داراييهاي بلوکه شده در حد و اندازه خود موثر خواهد بود.

تنها راه برون رفت از معضلات اقتصادي تکيه بر اقتدار درون زا، اقتصاد مقاومتي ،مصرف کالاي داخلي و اتکا به داشته ها و توان هاي داخلي و بومي است. در دوران پسا توافق تلاش خواهد گرديد کوچکترين گشايشي در امورات اقتصادي از نتايج توافق مطرح گردد و با آب و تاب به آن پرداخته خواهد شد. اما کدام منصف عاقلي است که اذعان نداشته باشد تنها راه مبنايي باز شدن گره هاي اقتصادي همان مسير پيش گفته است.

4- انقلاب اسلامي از ابتداي پيروزي با سياست حمايت از ملت هاي مظلوم و مستضعفان عالم با اکثريت قريب به اتفاق کشورها و ملتها روابط حسنه داشته و دارد، بجز آمريکا، رژيم منحوس صهيونيستي اسرائيل و در مقطعي آفريقاي جنوبي-آنهم بدليل حاکميت رژيم آپارتايد.

در دوران پسا توافق به گونه اي طرح مي گردد و خواهد گرديد که گويي انقلاب اسلامي تاکنون در انزواي بين المللي به دليل رويکردهاي غلط خويش قرار داشته است و از اين پس قرار است بعد از توافق به لطف تدبير متوليان امروز کشور از لاک انزوا در آمده و با جهان ارتباط بگيرد!! يا للعجب! .

البته ناگفته پيداست اين گونه طرح مباحث به دنبال ايجاد راه و مسيري است براي هر چه بيشتر غربي شدن و هضم در نظم جهاني مورد ادعاي غرب خواسته به بهانه بهبود روابط با دنيا که پس از اين، اين جنس طرح مباحث فزوني خواهد گرفت. گفته مي شود پس از اين بايد نگاه آشتي جويانه در عرصه سياست خارجي نهادينه شود.مگر تابحال نظام اسلامي با دنيا سر جنگ و تنش داشته است که بايستي اين تغيير در سياست خارجي اعمال گردد؟؟ اگر منظور از نگاه آشتي جويانه، کرنش در برابر دشمن از سر ترس و ضعف است اين را واضح و شفاف بگوئيد تا پاسخ توده هاي مردمي را دريافت داريد.

5- يکي از موضوعاتي که در دوران پسا توافق در دستور کار قرار خواهد گرفت حرکت به سمت آزاديهاي غربي و دانسته شدن گشايش هاي فرهنگي – بخوانيد بي بند و باري غربي- از نتايج مذاکرات است. شاديها و بزن و برقصهاي دختران و پسران بالا شهري تهران در کنار خودروهاي چند ده ميليوني شان پس از جمع بندي مذاکرات و عدم وجود ذوق زدگي در ميان توده هاي ميليوني مردم، کارگران و مستضعفين اقتصادي گوياي اين نکته است که استحصال محصول غلط فرهنگي از اين رويداد اقتصادي و سياسي در دستور کار جريان دگر انديش قرار دارد و در آن دميده خواهد شد.

اميد است با يک نگاه منطقي و منصفانه و با همدلي و هم زباني ميان دولت و مردم و گروهها و جناحهاي سياسي و تکيه بر وحدت مسير حل شدن معضلات کشور بيش از گذشته هموار گردد.

Header