Header Header
۱۲ آذر ۱۳۹۵ - ۰۶:۴۶
كدخبر: ۹۶۵۴۴
در ژاپن جایزه اي هست به نام کایزن. کایزن تقریبا معادل بهره وري است. این جایزه که مبلغ کلانی هم هست سالی یک بار به کسی می دهند که در آن سال بهترین بهره وري را عرضه کرده است. یک سال این جایزه را دو مستخدم یکی از شرکتهاي بزرگ ژاپنی بردند. 

این دونفر که مسئول چاي در رستوران آن شرکت بودند بررسی و مطالعه کردند و به شرکت پیشنهاد کردند که اجازه دهید چاي را با روش خودمان سرو کنیم و نتیجه اش را بررسی کنیم، کارخانه هم کار را واگذار کرد به این دو نفر و آن ها نیز به جاي سرو چایی با قوري براي هر نفر، فقط یک فنجان چاي دادند و اعلام کردند که هرکسی هرچه قدر فنجان چاي خواست ما به او می دهیم، یک سال این کار را ادامه دادند و آخر سال بررسی کردند و دیدند بیست و پنج درصد در هزینه ي مصرف چاي صرفه جویی شد در حالی که سی و پنج درصد رضایت کارکنان افزایش پیدا کرد و آن سال جایزه ي کایزن به این دونفر تعلق گرفت.

- ما در مسائل مادي و علم اقتصاد واژه ي بهره وري را داریم و داراي سرفصل است و در دانشگاه ها تدریس می شود. امروزه بهره وري خانواده ها بسیار کم است و یکی از کارهایی که باید الگو بگیریم و کار کنیم همین موضوع بهره وري است.Header